فصل 1 از پرسمان کار زیست شناسی یازدهم. سوالات خط به خط به همراه تمرینات هفتگی

فصل 1 از پرسمان کار زیست شناسی یازدهم. سوالات خط به خط به همراه تمرینات هفتگی با سلام سری کتابهای پرسمان کار زیست شناسی تالیف غلامرضا قاسمی شامل سوالات خط به خط متن درسی، سوالات تصویری و بخش کار و تمرین هفتگی در قالب سوالات صحیح و غلط، جای خالی، ارتباطی و تستی. ابزاری کارامد برای […]

زیست شناسی دهم فصل ۱

زیست شناسی دهم فصل ۱ فصل ۱ از کتاب پرسمان کار زیست دهم تالیف غلامرضا قاسمی شامل سوالات تشریحی خط به خط از تمام متن کتاب با جواب، سوالات تصویری از تمام تصاویر کتاب با جواب، بخش کار و تمرین در قالب تکلیف هفتگی به صورت سوالات صحیح و غلط، جای خالی، ارتباطی و تستی. […]

فصل 1 از پرسمان کار زیست شناسی یازدهم. سوالات خط به خط به همراه تمرینات هفتگی

فصل 1 از پرسمان کار زیست شناسی یازدهم. سوالات خط به خط به همراه تمرینات هفتگی با سلام سری کتابهای پرسمان کار زیست شناسی تالیف غلامرضا قاسمی شامل سوالات خط به خط متن درسی، سوالات تصویری و بخش کار و تمرین هفتگی در قالب سوالات صحیح و غلط، جای خالی، ارتباطی و تستی. ابزاری کارامد برای […]

زیست شناسی دهم فصل ۱

زیست شناسی دهم فصل ۱ فصل ۱ از کتاب پرسمان کار زیست دهم تالیف غلامرضا قاسمی شامل سوالات تشریحی خط به خط از تمام متن کتاب با جواب، سوالات تصویری از تمام تصاویر کتاب با جواب، بخش کار و تمرین در قالب تکلیف هفتگی به صورت سوالات صحیح و غلط، جای خالی، ارتباطی و تستی. […]