آویز و گوشواره قاصدک

آویز و گوشواره قاصدک آویز و گوشواره قاصدک، طراح: مجتبی شیروین، فیوژن، با وزن یک تا یک و نیم گرم، و طول 1.5 سانتی متر، چک شده با آبجکت چکر ماتریکس … دریافت فایل

آویز سیب توخالی

آویز سیب توخالی آویز سیب توخالی، با سوراخ از زیر، طراح: مجتبی شیروین، بدون حلقه (حلقه در انتهای ساختن کار گذاشته میشود)، با قطرتقریبی 2 سانتی متر، با وزن تقریبی 2 گرم، چک شده با آبجکت چکر ماتریکس … دریافت فایل

آویز پرنده جنگ

آویز پرنده جنگ آویز پرنده جنگ، طراح: مجتبی شیروین، با وزن تقریبی یک و نیم گرم. با طول 4 سانتی متر. چک شده با آبجکت چکر ماتریکس، بدون حلقه (حلقه در انتهای ساختن کار گذاشته میشود). … دریافت فایل

آویز گیلاس

آویز گیلاس آویز گیلاس، طراح: مجتبی شیروین، با سایز تقریبی سه سانتی متر و وزن تقریبی دو گرم، چک شده با آبجکت چکر ماتریکس … دریافت فایل

آویز و گوشواره قاصدک

آویز و گوشواره قاصدک آویز و گوشواره قاصدک، طراح: مجتبی شیروین، فیوژن، با وزن یک تا یک و نیم گرم، و طول 1.5 سانتی متر، چک شده با آبجکت چکر ماتریکس … دریافت فایل

آویز خوشه گندم

آویز خوشه گندم آویز خوشه گندم، طراح: مجتبی شیروین، وزن زیر یک دهم گرم، طول حدود 2 و هفت دهم سانت، چک شده با آبجکت چکر ماتریکس. … دریافت فایل

آویز سیب توخالی

آویز سیب توخالی آویز سیب توخالی، با سوراخ از زیر، طراح: مجتبی شیروین، بدون حلقه (حلقه در انتهای ساختن کار گذاشته میشود)، با قطرتقریبی 2 سانتی متر، با وزن تقریبی 2 گرم، چک شده با آبجکت چکر ماتریکس … دریافت فایل

آویز پرنده جنگ

آویز پرنده جنگ آویز پرنده جنگ، طراح: مجتبی شیروین، با وزن تقریبی یک و نیم گرم. با طول 4 سانتی متر. چک شده با آبجکت چکر ماتریکس، بدون حلقه (حلقه در انتهای ساختن کار گذاشته میشود). … دریافت فایل