فیلم آموزشی تشخیص ارقام دستنویس فارسی

فیلم آموزشی تشخیص ارقام دستنویس فارسی ابتدا از یک تصویر اسکن شده، تک تک ارقام استراج می شود. سپس با استفاده از روش Zoning اقدام

ادامه مطلب