فاکتوریل اعداد طبیعی

فاکتوریل اعداد طبیعی محاسبه فاکتوریل با دو روش یکی با استفاده از حلقه for و دیگری با استفاده از دترمینان ماتریس قطری … دریافت فایل

ادامه مطلب