متالوگرافی با میکروسکوپ الکترونی روبشی

متالوگرافی با میکروسکوپ الکترونی روبشی میکروسکوپ الکترونی روبشی که به آن Scanning Elecron Microscope   یا به اختصار SEM گویند، یکی از انواع بسیار معروف

ادامه مطلب

میکروسکوپ الکترونی روبشی

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM  يا ميکروسکوپ الکتروني روبشي يکي از مدرنترين و بهترين دستگاه هاي ساخته شده براي مطالعه و آناليز مواد است. اين دستگاه

ادامه مطلب