10 دوره نمونه سوال- مبانی احتمال + پاسخنامه

10 دوره نمونه سوال- مبانی احتمال + پاسخنامه نیمسال دوم 90-89  همراه با جواب تشریحینیمسال اول 91-90  نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی نیمسال

ادامه مطلب