قیلم آموزشی مبانی احتمال و اصول شمارش

قیلم آموزشی مبانی احتمال و اصول شمارش در این فیلم آموزشی  موارد زیر  توضیح داده می شود احتمال چیست؟ احتمال عینی چیست؟ احتمال ذهنی چیست؟

ادامه مطلب