موجودات ماورا طبیعه

موجودات ماورا طبیعه   فراطبیعی به مسائل یا پنداشته‌های جادویی، دینی یا نیروهای ناشناخته‌ای اطلاق می‌شود که در شرایط عادی دریافتنی نباشند و تنها از

ادامه مطلب