ماهواره فلات مرکزی ایران از 2014/01/01 تا 2014/12/31 با 365 عکس

ماهواره فلات مرکزی ایران از 2014/01/01 تا 2014/12/31 با 365 عکس   محدود جغرافیایی از شمال جنوب استان سمنان 34.75 درجه شمالی تا جنوب 29

ادامه مطلب

ماهواره فلات مرکزی ایران از 2013/01/01 تا 2013/12/31 با 365 عکس

ماهواره فلات مرکزی ایران از 2013/01/01 تا 2013/12/31 با 365 عکس محدود جغرافیایی از شمال جنوب استان سمنان 34.75 درجه شمالی تا جنوب 29 درجه

ادامه مطلب

ماهواره فلات مرکزی ایران از 2015/01/01 تا 2015/12/31 با 365 عکس

ماهواره فلات مرکزی ایران از 2015/01/01 تا 2015/12/31 با 365 عکس محدود جغرافیایی از شمال جنوب استان سمنان 34.75 درجه شمالی تا جنوب 29 درجه

ادامه مطلب