شناسایی افراد براساس تصاویر شبکیه با متلب

شناسایی افراد براساس تصاویر شبکیه با متلب این پروژه برای تشخیص و دسته بندی افراد به کمک تصویر شبکیه انجام شده است. در این پروژه

ادامه مطلب