قطعات موبایل و روش تست آنها

قطعات موبایل و روش تست آنها از مهارت های لازم برای تعمیر موبایل آشنایی با قطعات موبایل و چگونگی تست آنها می باشد. در میان صدها قطعه ریز و درشت که روی برد موبایل قرار دارد ، توانایی شناخت قطعه معیوب و روش تست آن بسیار مهم می باشد. در این فایل با همه قطعات […]

قطعات موبایل و روش تست آنها

قطعات موبایل و روش تست آنها از مهارت های لازم برای تعمیر موبایل آشنایی با قطعات موبایل و چگونگی تست آنها می باشد. در میان صدها قطعه ریز و درشت که روی برد موبایل قرار دارد ، توانایی شناخت قطعه معیوب و روش تست آن بسیار مهم می باشد. در این فایل با همه قطعات […]