رفتن به نوار ابزار

عطار نیشابوری

عطار نیشابوری فريدالدين محمد بن ابراهيم نيشابوري عطار نیشابوری شاعر و عارف نام آورايران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجري (‌قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم ميلادي )…

عطار نیشابوری

عطار نیشابوری فريدالدين محمد بن ابراهيم نيشابوري عطار نیشابوری شاعر و عارف نام آورايران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجري (‌قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم ميلادي )…

عطار نیشابوری

عطار نیشابوری فريدالدين محمد بن ابراهيم نيشابوري عطار نیشابوری شاعر و عارف نام آورايران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجري (‌قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم ميلادي )…