نسخ ماسک البول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ ماسک البول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی خواص دارو: نافع براى شب‏ ادرارى و زود انزالى؛ کاهش دهنده رطوبات مثانه و مجارى ادرار. اجزاى دارو: سداب خشک، زیره، کندر خوراکى،…

نسخ ماسک البول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ ماسک البول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی خواص دارو: نافع براى شب‏ ادرارى و زود انزالى؛ کاهش دهنده رطوبات مثانه و مجارى ادرار. اجزاى دارو: سداب خشک، زیره، کندر خوراکى،…