بخش صنعت نسخ فلذبون و فرزجه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش صنعت نسخ فلذبون و فرزجه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش داروی های فلذ بون و فرزجه برای بیماری های بواسیر و رحم زنان در مورد دستورات ساخت  وخواص  داروئی…