بخش ششم گیاهان داروئی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ششم گیاهان داروئی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی  بخش پنجم گیاهان داروئی در مورد افعال و خواص و مزاج و طبیعت و مشابهات اسمی گیاه از کتاب خطّی قرابادین کبیر عقیلی…

بخش ششم گیاهان داروئی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ششم گیاهان داروئی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی  بخش پنجم گیاهان داروئی در مورد افعال و خواص و مزاج و طبیعت و مشابهات اسمی گیاه از کتاب خطّی قرابادین کبیر عقیلی…