نسخ نقوع قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ نقوع قرابادین کبیر عقیلی خراسانی  نقوع آبی است که از خیساندن داروها یا میوه های خشک در آن به دست آرند، بدین صورت که آب را بر دارو یا…

نسخ نقوع قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ نقوع قرابادین کبیر عقیلی خراسانی  نقوع آبی است که از خیساندن داروها یا میوه های خشک در آن به دست آرند، بدین صورت که آب را بر دارو یا…