نسخ مغلی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ مغلی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی این گیاه که به زبان هندی اکاس بیل نامیده می شود گیاهی است از تیره پیچک صحرائی علفی و یکساله و دارای ساقه های…

نسخ مغلی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ مغلی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی این گیاه که به زبان هندی اکاس بیل نامیده می شود گیاهی است از تیره پیچک صحرائی علفی و یکساله و دارای ساقه های…