بخش ماء الاصول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ماء الاصول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی مایعی دارویی است که ظاهراً از بیخ نباتی چند گیرند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دارویی که از بیخ و تخم و روغن…

بخش ماء الاصول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ماء الاصول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی مایعی دارویی است که ظاهراً از بیخ نباتی چند گیرند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دارویی که از بیخ و تخم و روغن…