بخش نسخ لعوق قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش نسخ لعوق قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش نسخ لعوق یا انگشت پیچ قرابادین کبیر عقیلی خراسانی انگشت ‌پیچ یک نوع خوردنی شیرین است که سوغات شهر همدان به‌شمار می‌آید.  مواد اولیه…

بخش نسخ لعوق قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش نسخ لعوق قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش نسخ لعوق یا انگشت پیچ قرابادین کبیر عقیلی خراسانی انگشت ‌پیچ یک نوع خوردنی شیرین است که سوغات شهر همدان به‌شمار می‌آید.  مواد اولیه…