بخش عرقیات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش عرقیات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش عرقیات و در مورد دستورات ساخت عرقیات وخواص  داروئی انواع عرق از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار…