بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ذرور ذرور. [ ذَ ] (معرب ، اِ) معرّب از داروی فارسی . دوای خشک سوده یا کوفته پراکندنی و پاشیدنی در چشم و قروح و…

بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ذرور ذرور. [ ذَ ] (معرب ، اِ) معرّب از داروی فارسی . دوای خشک سوده یا کوفته پراکندنی و پاشیدنی در چشم و قروح و…

بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ذرور ذرور. [ ذَ ] (معرب ، اِ) معرّب از داروی فارسی . دوای خشک سوده یا کوفته پراکندنی و پاشیدنی در چشم و قروح و…

بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ذرور ذرور. [ ذَ ] (معرب ، اِ) معرّب از داروی فارسی . دوای خشک سوده یا کوفته پراکندنی و پاشیدنی در چشم و قروح و…