بخش صنعت فتیله و میله داروئی طبیعی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش صنعت فتیله و میله داروئی طبیعی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش فتیله داروئی و در مورد دستورات ساخت فتیله داروئی و خواص  داروئی انواع فتیله از کتاب قرابادین عقیلی…