بخش بادزهر قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش بادزهر قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش بادزهر و در مورد دستورات ساخت بادزهر معدنی و حیوانی وخواص  داروئی انواع بادزهر از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش…