بخش نسخ ایارج قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش نسخ ایارج قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش نسخ ایارج در مورد دستورات ساخت ایارج وخواص  داروئی انواع نسخ ایارج از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار…