بخش اغالی و بنادق قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش اغالی و بنادق قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش اغالی و بنادق در مورد دستورات ساخت نسخ مجاری ادرار و بیماری زنان قرابادین کبیر عقیلی خراسانی از کتاب استخراج و…