رفتن به نوار ابزار

نسخ اطلیه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ اطلیه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی طلا کردن به اصطلاح اطبا آنچه بر اندام مالند رقیق آن را طلا و غلیظ آن را ضماد گویند و شعرا مطلق بر مالیدن و…

نسخ اطلیه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ اطلیه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی طلا کردن به اصطلاح اطبا آنچه بر اندام مالند رقیق آن را طلا و غلیظ آن را ضماد گویند و شعرا مطلق بر مالیدن و…

نسخ اطلیه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ اطلیه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی طلا کردن به اصطلاح اطبا آنچه بر اندام مالند رقیق آن را طلا و غلیظ آن را ضماد گویند و شعرا مطلق بر مالیدن و…

نسخ اطلیه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ اطلیه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی طلا کردن به اصطلاح اطبا آنچه بر اندام مالند رقیق آن را طلا و غلیظ آن را ضماد گویند و شعرا مطلق بر مالیدن و…