تحقیق حقوقی با موضوع ضمانت از اعیان مضمونه

تحقیق حقوقی با موضوع ضمانت از اعیان مضمونه چکیده حکم‌ به ‌بطلان ‌ضمان ‌ما لم یجب ‌در‌فقه‌ اسلامی ‌موجب ‌طرح ‌مسائل ‌و‌مصادیقی ‌شده‌ است‌ که‌ میان‌ فقیهان ‌اختلاف ‌نظر ‌فراوانی…