رفتن به نوار ابزار

کد متلب محاسبه ی ضریب فوگاسیته ی اجزای مخلوط

کد متلب محاسبه ی ضریب فوگاسیته ی اجزای مخلوط کد متلب محاسبه ی ضریب فوگاسیته ی اجزای مخلوط ورودی ها: ni,P,T,Pc,Tc,w,k,state,eos خروجی ها: [Z,V,phi] نوع فایل: Matlab % Estimates fugacity coefficients of…

کد متلب محاسبه ی ضریب فوگاسیته ی اجزای مخلوط

کد متلب محاسبه ی ضریب فوگاسیته ی اجزای مخلوط کد متلب محاسبه ی ضریب فوگاسیته ی اجزای مخلوط ورودی ها: ni,P,T,Pc,Tc,w,k,state,eos خروجی ها: [Z,V,phi] نوع فایل: Matlab % Estimates fugacity coefficients of…