صادق هدایت

صادق هدایت صادق هدايت ( 1330ـ 1281) پيش از اينكه نخستين داستان‌هايش را بنويسد، مطالب زيادي در زمينة انديشه‌هاي بودايي، احضار ارواح و پيشگويي خوانده بود. اين مطالب تأثير تأسف‌آوري…

صادق هدایت

صادق هدایت صادق هدايت ( 1330ـ 1281) پيش از اينكه نخستين داستان‌هايش را بنويسد، مطالب زيادي در زمينة انديشه‌هاي بودايي، احضار ارواح و پيشگويي خوانده بود. اين مطالب تأثير تأسف‌آوري…

صادق هدایت

صادق هدایت صادق هدايت ( 1330ـ 1281) پيش از اينكه نخستين داستان‌هايش را بنويسد، مطالب زيادي در زمينة انديشه‌هاي بودايي، احضار ارواح و پيشگويي خوانده بود. اين مطالب تأثير تأسف‌آوري…