شهریار

شهریار   سيد محمد حسين بهجت تبريزي، در سال 1285 هجري شمسي در تبريز به دنيا آمد. پدرش حاجي ميرآقا خشگنابي وكيل دادگستري و از افراد سرشناس تبريز بود. دوران…

شهریار

شهریار   سيد محمد حسين بهجت تبريزي، در سال 1285 هجري شمسي در تبريز به دنيا آمد. پدرش حاجي ميرآقا خشگنابي وكيل دادگستري و از افراد سرشناس تبريز بود. دوران…

شهریار

شهریار   سيد محمد حسين بهجت تبريزي، در سال 1285 هجري شمسي در تبريز به دنيا آمد. پدرش حاجي ميرآقا خشگنابي وكيل دادگستري و از افراد سرشناس تبريز بود. دوران…