پروژه شمارنده با سون سگمنت 0تا 65535

پروژه شمارنده با سون سگمنت 0تا 65535 میکروکنترلر PIC16F877A کامپایلر MIKROC PIC VER7.60 پروژه شمارنده با سون سگمنت 0تا 65535 با تایمر 1 سون سگمنت کاتد مشترک شش تایی  …