آخر بازی مدرسه شطرنج آذربایجان The Azerbaijani Chess Endgame School

آخر بازی مدرسه شطرنج آذربایجان The Azerbaijani Chess Endgame School آخر بازی مدرسه شطرنج آذربایجان The Azerbaijani Chess Endgame School توسط: GM Rashad Babaev فرمت:    PDF  +   PGN )…

مدیریت و اجرای طرح های هندی شاه Too Hot To Handle – The Kings Indian Defense

مدیریت و اجرای طرح های هندی شاه Too Hot To Handle – The Kings Indian Defense مدیریت و اجرای طرح های هندی شاه Too Hot To Handle The King’s Indian…