دانلود برنامه سی شارپ تحت کنسول

دانلود برنامه سی شارپ تحت کنسول با سلام-1برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد، معکوس آن را چاپ کند.-2برنامه ای بنویسید که دریافت ورودی عدد 3رقمی صحیح از سمت کاربر را آنقدر تکرار کند تا دوعدد پیدا شوند که عدد یکان آن ها ختم به صفر نباشد.-3برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد از […]

دانلود برنامه های سی شارپ تحت کنسول

دانلود برنامه های سی شارپ تحت کنسول 1برنامه ای بنویسید که اعداد فرد و زوج کوچکتر از 101را در آرایه های Aو Bریخته، سپس آرایه ای به نام cمتشکل ازجمع عناصر متناظر آرایه های Aو Bایجاد وچاپ کند. -2برنامه ای بنویسید که 20عدد از ورودی دریافت کند و در خانه های آرایه ای قرار داده، […]