شبیه سازی سیستم قدرت 4 ماشینه 2 ناحیه ای با حضور منابع بادی و PSS

شبیه سازی سیستم قدرت 4 ماشینه 2 ناحیه ای با حضور منابع بادی و PSS فایل زیر یک شبیه سازی در زمینه مدلسازی سیستم قدرت چهار ماشینه دو نلحیه ای است که در یک ناحیه شامل منابع بادی بوده و سیستم قدرت توسط پایدار ساز سیستم قدرت PSS کنترل می شود. در زمینه شبیه سازی […]