سیستم پشتیبانی تصمیم فضایی گروه محور برای انتخاب مکان مزرعه بادی در شمال غرب اهایو

سیستم پشتیبانی تصمیم فضایی گروه محور برای انتخاب مکان مزرعه بادی در شمال غرب اهایو سال انتشار : 2013 تعداد صفحات فارسی : 29 تعداد صفحات انگلیسی :12 فرمت :Word چکیده : هدف مقاله حاضر این است تا مزیت های اعمال چارچوب سیستم پشتیبانی تصمیم فضایی (SDSS) را برای ارزیابی شاستگی قرار گرفتن مزرعه بادی […]