اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها

اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها توسعه شبكه هاي قدرت نوسانات خود به خودي با فركانس كم را، در سيستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هايي نسبتاً كوچك و ناگهاني در شبكه باعث بوجود آمدن چنين نوساناتي در سيستم مي شود. در حالت عادي اين نوسانات بسرعت ميرا شده و […]