دستگاه عصبی خزندگان

دستگاه عصبی خزندگان خزندگان: خزندگان ، دسته ای از طنابداران هستند که دارای تخم هایی با کیسه ی امنیونی می باشند. در آمنیوت ها ، سلول تخم در بدن مادر ، به وجود میاید. آمنیوت ها شامل پرندگان ، پستانداران و خزندگان هستند.  خزندگان با برخی ویژگی ها از جمله خونسرد بودنشان از سایر گروه […]

دستگاه عصبی خزندگان

دستگاه عصبی خزندگان خزندگان: خزندگان ، دسته ای از طنابداران هستند که دارای تخم هایی با کیسه ی امنیونی می باشند. در آمنیوت ها ، سلول تخم در بدن مادر ، به وجود میاید. آمنیوت ها شامل پرندگان ، پستانداران و خزندگان هستند.  خزندگان با برخی ویژگی ها از جمله خونسرد بودنشان از سایر گروه […]