پروژه سيستم سوخت رساني موتورهاي گاز مايع سوز و نحوه كارآنها

پروژه سيستم سوخت رساني موتورهاي گاز مايع سوز و نحوه كارآنها   هدف از اين بررسي آشنائي به خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز  مي‌باشد. و چنانكه  خواهيم ديد موتورهاي گاز مايع سوز شبيه انواع بنزيني است.  ولي نظر به سوخت ويژه‌اي كه در اين موتورها بكار مي‌رود ، […]