سیستم سرویس دهی شناور

سیستم سرویس دهی شناور سیستم سرویس دهی شناور             بعضی از تجهیزات و فضاهای مکانیکی مختص سرویس دهی به کشتی ، خدمه و مسافرین کشتی می باشد که به شرح زیر است:   content : • Bilge system and oily/water separator • Oil/water separators • Principle of operation • The […]