سیستم خبره تشخیص نوع میوه

سیستم خبره تشخیص نوع میوه این سیستم خبره در واقع نوعی گیم بوده و حالت آموزشی دارد.  یک نفر یک میوه را در نظر می گیرد و نفر دوم با استفاده از سیستم خبره حاضر به صورت پیوسته و مشابه مسابقات بیست سوالی سوال میپرسد و حسب پاسخ های بلی خیر تشخیص میدهد که میوه […]