سیستم خبره انتخاب شغل مناسب

سیستم خبره انتخاب شغل مناسب این سیستم خبره به کاربر کمک می کند که بر اساس شرایط روانی و تیپ شخصیتی افراد برای ایشان شغل مناسب را پیدا نماید.  این سیستم خبره با استفاده از کلیپس نوشته شده است … دریافت فایل