سیستم خبره تعیین جنسیت

سیستم خبره تعیین جنسیت سیستم خبره حاضر با استفاده از پوسته کلیپس نوشته شده و برای تشخیص و تعیین جنسیت کاربرد دارد … دریافت فایل