سیستم خبره عیب یابی و تعمیر کامپیوتر خانگی

سیستم خبره عیب یابی و تعمیر کامپیوتر خانگی سیستم خبره حاضر به زبان کلیپس نوشته شده و به کاربرکمک میکند که نوع عیب  در کامپیوتر های خانگی و علت آنرا شناسایی و رفع نماید … دریافت فایل