سیستم خبره تشخیص و درمان بیماری های عفونی

سیستم خبره تشخیص و درمان بیماری های عفونی این سیستم خبره به زبان کلیپس نوشته شده و به کاربر کمک می نماید که نوع بیماری عفونی را تشخیص داده و در خصوص تعیین درمان مناسب راهنمایی کافی اخذ نماید … دریافت فایل