سیستم خبره پیش بینی زمان و مکان وقوع زلزله

سیستم خبره پیش بینی زمان و مکان وقوع زلزله این سیستم خبره بر مبنای یک مقاله علمی تحقیقاتی نوشته شده و با تشخیص الگوی وقوع زلزله های قبلی می تواند زمان و مکان وقوع زلزله بعدی را پیشبینی نماید این سیستم خبره با استفاده از پوسته کلیپس نوشته شده و بدون ارور و باگ قابل […]