سیستم خبره پرداخت هزینه دارو

سیستم خبره پرداخت هزینه دارو سیستم خبره کلیپس که میتواند توسط بیمه تکمیلی، موسسات خیریه یا شرکتها و موسساتی هزینه درمانی کارکنان خودرا نقدا پرداخت می کنند کاربرد داشته باشد … دریافت فایل