سیستم خبره استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیل در خرید خودرو

سیستم خبره استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیل در خرید خودرو این سیستم خبره بر مبنای فرایند سلسله مراتبی تحلیل نوشته شده و به کاربر کمک می کند که بر اساس معیارها و اولویتهای مد نظر خود خودرو مناسب را برای خرید انتخاب نماید … دریافت فایل