سیستم خبره رسیدگی به شکایات مشتریان بانک

سیستم خبره رسیدگی به شکایات مشتریان بانک این سیستم خبره با کلیپس نوشته شده و برای رسیدگی هوشمند به شکایات مشتریان کاربرد دارد  فایل برنامه با پسوند .clp بوده و یک فایل ورد دوصفحه ای شال توضیحات و نمودار درختی همراه برنامه ارائه شده است … دریافت فایل