سیستم خبره راهنمای انتخاب واحد دانشجویان

سیستم خبره راهنمای انتخاب واحد دانشجویان این سیستم خبره به دانشجویان کمک میکند که مراحل انتخاب واحد خودرا انجام دهند

بیشتر بخوانید