سیستم خبره تعیین اولویت پروژه های برق رسانی

سیستم خبره تعیین اولویت پروژه های برق رسانی این سیستم خبره به زبان کلیپس نوشته شده و با توجه به معیارهای استاندارد اولویت اجرای پروژه های برق رسانی را تعیین می نماید … دریافت فایل